Kapcsolat

Dr. Gazsi Nóra

+36-30-725-14-04

Ellátási terület: Budapest pesti kereöletei

Tisztelt Gazdák!

A szolgáltatás kapacitás hiányában új páciensek számára csak korlátozottan érhető el. Első sorban azon kedves gazdák kedvenceinek ellátását tudom vállalni, akikhez már korábban is én jártam. Megértésüket köszönöm!

Emeltdíjas kiszállási időszak:

(Amennyiben a gazdi a telefonos egyeztetés alkalmával erre az időszakra kéri a kiszállást. SÜRGŐSSÉGI, AZONNALI HÉTVÉGI KISZÁLLÁS NINCS!)

Hétköznap: 20.00-22.00
Hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon: 10.00-20.00

Éjszakánként, és hétvégén a következő ügyeleti lehetőségek közül választhat:

Ügyeletek >>>


Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Dr. Gazsi Nóra egyéni vállalkozó

állatorvos

 

2018.05.25. óta az adatkezelést a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) szabályozza, mely az állatorvosok tevékenységére is vonatkozik, ennek megfelelően az alábbiakban teszem közzé a legfontosabb tudnivalókat az általam kezelt személyes adatokról:

 

 1. I.                    Adatkezelési alapelveim:

-          a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Ön számára átláthatóan kezelem

-          a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon,

-          az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak,

-          minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat pedig haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem,

-          a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.

-          biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

 

 1. II.                  Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja:

-          az ellátott állatok beazonosíthatósága, kórelőzményének megismerése

-          kapcsolattartás az állatok tulajdonosaival

-          szükség esetén hatósági eljárások lefolytatásának elősegítése,

-          jogszabályi kötelezettségek teljesítése

Az adatkezelés jogalapja:

a.         az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten gyűjtöm, rögzítem, tárolom és használom fel. A hozzájárulást írásban kell megadni a későbbi bizonyíthatóság érdekében. A hozzájárulás megadásához segítséget nyújtok egy formanyomtatvány rendelkezésre bocsátásával.

b.         egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű

Az adatkezelés során alkalmazott főbb irányadó jogszabályok

 • 1998 évi XXVIII törvény az állatok védelméről és kíméletéről
 • 41/2010 (II.26.) Kormány rendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és

            forgalmazásáról

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai

            Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

            törvény - (Info tv.)

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról

 

 

 1. III.                Az általam kezelt személyes adatok

Az állat tulajdonosának

-          neve

-          állandó, illetve levelezési címe

-          telefonszáma

-          elektronikus levelezési címe (e-mail fiók cím)

 

 

 1. IV.               Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és érvényesítésük

Önnek joga van

-          tájékoztatást kapni az adatkezelés megkezdésekor és annak során bármikor: az adatkezelésről szóló tájékoztatót az interneten az alábbi címen lehet elérni: https://www.budapestiallatorvos.hu/adatvedelem/  

-          hozzáférni a kezelt adataihoz (azokról másolatot kérni): igény esetén betekinthet a nyilvántartás azon részébe, ahol az Ön adatait tartom nyilván. Ehhez az szükséges, hogy az igényt felém jelezze és egyeztessünk egy időpontot a betekintésre. Természetesen csak az Önre vonatkozó adatokat ismerheti meg, és fenntartom a jogot, hogy amennyiben kérésem ellenére személyazonosságát nem igazolja, a betekintésre vonatkozó kérését elutasíthatom.

-          helyesbíttetni az adatait: amennyiben változás történik bármelyik általam is nyilvántartott adatában, kérem, hogy legközelebbi látogatáskor ezt jelezze felém, hogy mindig a pontos adatokat tudjam tárolni

-          az adatai törlését kérelmezni: amennyiben az adatok nyilvántartását nem jogszabály írja elő, és Ön kéri, törlöm a rendszeremből az adatait, egyúttal felhívom figyelmét az ebből eredő esetleges kockázatokra, amennyiben vannak ilyenek (például nem fogom látni a következő látogatás alkalmával, hogy az állatának milyen kórelőzménye volt).

-          kérni az adatkezelés korlátozását: amíg a korlátozás fennáll, az Ön adatait csak szűk körben lehet kezelni (például hatósági megkeresésre vagy jogi igény előterjesztéséhez).

-          az adatai hordozhatóságához: Ön kérheti, hogy továbbítsam az Önről nyilvántartott adatokat egy másik adatkezelőnek (pl. másik állatorvosnak) közvetlenül

-          tiltakozni az adatkezelés ellen: lásd az adatok törlésénél írtakat

 

 1. V.                 Adatközlés hatósági megkeresésre, az adatok továbbítása

Az általam kezelt adatokat nem adom át harmadik személyeknek, és csak jogszabályi előírás alapján továbbítom. Ilyen jogszabályi előírás vonatkozik például a regisztrált chipekre, melyek esetében a Magyar Állatorvosi Kamara által üzemeltetett PetVetData (https://www.petvetdata.hu/) központi nyilvántartás számára meg kell adni a regisztrált állat tulajdonosának adatait. Az ehhez kapcsolódó adatvédelmi tájékoztatót itt találja: https://maok.hu/adatvedelmi_tajekoztato.

Jogszabályon alapuló hatósági megkeresésre – melyben a hatóság a kért adatok körét és az adatkezelés célját megjelöli – adatokat a megkeresés céljának megfelelő mértékben adom ki.

 

 1. VI.               Az adatok törlése

Az állat tulajdonosának adatait törlöm, amennyiben ezt kéri, illetve, ha valamilyen hiteles és leigazolható forrásból tudomásomra jut, hogy az állat, mellyel kapcsolatban Őt nyilvántartásba vettem, gazdát cserél vagy elpusztul.

 

 1. VII.             Jogorvoslati lehetőségek

Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg az alábbi elérhetőségeimen:

telefonszám: +36-30-725-14-04

postacím: 1027 Bp. Margit krt.1. 1 em. 2/a

 

Amennyiben Ön nem elégedett az általam kivizsgált adatkezelési panaszára adott válasszal, az alábbi szerveknél jogorvoslati lehetőséggel élhet:

1./ Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06/1 391-1400

Fax: 06/1 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

 

2./ Lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéken: a bíróság soron kívül jár el, az eljárás illetékmentes.

 

 

A tájékoztató készült: 2018. május

A tájékoztatóban foglaltak megváltoztatásának jogát fenntartom.

A tájékoztatót készítette: dr. Bandúr-Kreiter Edit/Leasing Risk Kft.